©2014-2017, SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 5, nhà D, khu Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 02313.876.504